These concerns have been presented under the traditional practices and also in the policies on Natural Resources Management.

SECTION 2: DEVELOPMENT PLANS AND PROGRAMS

I. STRATEGIC DEVELOPMENTAL FRAMEWORK PLAN

A. Vision

IBALOI

Dugad tayon eka-joan ja kamaptengan ontawitawid ja panteneman, pankankana-an, pansigshan, diteng ja pan-inan, pandagbuan tan gwaray ulnos. Mabeduran e kaugadian ni sahey tan sahey tep gwaray semek son Apo Shiyos.

KALANGUYA

Dagan ginayuan tayo ontawitawid neyay, waday panteneman, pangagana-an, panpephedan, liteng ni pantaluan, panlagbuan, tan waday ulnos. Mabaldan e kaugalian ni hakey tep waday hemek tayon Apo Dios.

KARAO

Dugad tayon eka-joan a panmaptengan, ontawitawid a guaray panteneman, panmagancana-an, panshigchan, dething pan iyanan, pandagbu-an tan waray ulnos. Mabenolan e kaugadian na saki tan saki tep guarey semek son Apo Chios.

KANKANAEY

Daga ay intako natago-an, in-inset ay kamayatan, tumawitawid neyay, waday pan-eskan, panbiagan, pansigdan, ya liteng ay pante-an, pan-ublaan, tan waday ulnos. Maituptop nan ugalin di esa ya esa maipuon sin ayat ken Apo Dios.

ENGLISH TRANSLATION OF VISION:

A cherished habitation from our forebears improved and developed for planting, making a living and to be a peaceful, healthy and better dwelling for our future generations, where unity and mutual respect of our popular customs and traditions shall prevail with the love of God.

B. Mission

1. Resolve of the Indigenous Peoples Organization

IBALOI

a. Mansaksakey kitajo ja mangimanshal, mengi-ubda ni pan maptengan Shiya dugad ja etawid.

b. Mengitusho say maashal tan maegwatan e kokokip ni kasikuran ja toto-o tan may tenengan e turo i papangulu-an ja mekejo-an e buday tan ugadin kasikuran.

c. Mantungtung say maagwatan eray emin ja ahensiya ni kobidno tan aligwen kobidno tan sotan era mabidbid ja papangulu-an shi dugad ja man solbar ni problema ni umidi may pangkep ni pan sigshan tan pan maptengan jet maydag-an ni kasudatan e tulakan

KALANGUYA

a. Manhakhakey kitayo ya mangimandal, mengiubla ni pan pehedan diya lugad tayo ya tawid.

b. Maadal tan maawatan e kokogip ni kasigudan ja totoo tan may tenengan e etudo ni papangulu-an tan magayu-an e ugalin kasigudan.

c. Manhahapit say maawatan ni amin na ahensiya ni gobidno tan aliwen gobidno tan hotan ida mabidbid ya papangolu-an diya lugad ni manholbar ni problema ni umili may panngep ni pan pehedan yet may-amagan ni kahulatan ya tulagan.

KARAO

a. Mansa-saki kiya jo, a mengi-ubda na panmaptengan niya dugad a tawid.

b. Ma-achal say maguathan kokip na yay siguran a toto-o tan may kingelan e turo na papangudu-an a ma-jowanan e buday tan ugadin yay siguran.

c. Mantutungtung say maguathan eray em-iin a ahensiya na kubidno tan not kobidno tan heman ira mebigbigbig a papangodu-an cha dugad a mansolbar na problema na umidi may pangkep na panshigchan, panmaptengan et may amagan na kasudatan e tulagan.

KANKANAEY

a. Man-esesa tako ay mangitdo ya man amag si pansigdan din ili ay intako tinawid;

b. Iturong tako tan da tako maawatan sin iitaw din inkasigudan ay epegaw dapay tungpalen nan da kanan di nanemneman ay pangisilbi sinan daga ay intako tinawid;

c. Man ngangalat tan ipakaawat tako sinan ahensia di goberno, baken goberno ya din mabigbig ay papangulo ay mangsolsolbar sinan probleman di ili maipapan sinan pansigdan ya progreso nan ili tako dat isulat din pantutulagan.

ENGLISH TRANSLATION:

aTake on a unified effort to lead and work for the good of our ancestral domain;

b. Steer towards full understanding of the visions of the indigenous peoples and heed the counsel of our elders for the care/preservation of our ancestral domain and culture; and

c. Facilitate discussion for the understanding of all agencies of government and non-government and the recognized leaders who provide solutions to the problems of the community regarding community development and progress, and make a documentation of the agreements.